کد کارگاهی بیمه

کد کارگاهی بیمه

شرایط و مدارک دریافت کد کارگاهی بیمه کارفرمایان و پیمانکاران کد کارگاهی بیمه برای بیمه کردن پرسنل شرکت ها و موسسات و تعاونی ها، مورد نیاز است. کد کارگاهی بیمه توسط یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور برای متقاضیان حقوقی صادر می شود و منحصر به فرد است و امکان ندارد که …