ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود

نحوه ثبت شرکت مسئولیت محدود شرکت مسئولیت محدود نوعی شرکت بازرگانی است که یکی از رایج ترین شرکت ها در ایران نام گرفته است. اغلب بین اعضای یک خانواده یا دوستان و آشنایان تشکیل می شود. موضوع فعالیت شرکت مسئولیت محدود باید در زمینه تجارت باشد. ویژگی های شرکت مسئولیت محدود ـ سرمایه شرکت مسئولیت محدود …