اداره ثبت برند

اداره ثبت برند

همه چیز درباره اداره ثبت برند اصلا اداره ثبت برند چیست؟! در سال ۱۳۸۶، مجلس، قانونِ ثبت برند و حقِ مالکیت معنوی بر روی ثبت های صنعتی و اختراعات را علناً به تصویب رساند. به پشتوانه این قانون تمامِ قوانینِ مربوط به ثبت علائم تجاری که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده بود به روز …