پروانه کسب

پروانه کسب

شرایط و مدارک لازم برای اخذ پروانه کسب برای شروع هر نوع کسب و کاری ، کسب مجوز اولین اقدام است. پروانه کسب نیز یکی از مجوزهایی است که از طرف نظام صنفی به فرد یا شرکت داده می شود تا کسب و کار وی را قانونی قلمداد کند. اشتغال به هر نوع شغل و …