ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

همه چیز درباره ثبت شرکت دانش بنیان قبل از هرگونه توضیحی لازم می دانیم تعریف مختصری بیاوریم از اینکه به چه شرکت هایی دانش بنیان می گویند ؟ به چه شرکتهایی دانش بنیان گفته می شود؟ بنا بر ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و …