تغییر اسم شرکت

تغییر اسم شرکت

تغییر اسم شرکت پس از ثبت یکی از موارد مهمی که پس از ثبت شرکت و همچنین در طول زمان ممکن است با آن مواجه شوید ، تغییر نام شرکت است . این تغییر حتما باید به صورت قانونی توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام گیرد و ثبت رسمی شود. ما در این مقاله به …