اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی چیست؟ چه کسانی باید کد اقتصادی دریافت کنند؟   فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است. دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و …