مجوز صندوق سرمایه گذاری

مجوز صندوق سرمایه گذاری

شرایط و مدارک دریافت مجوز صندوق سرمایه گذاری مجوز صندوق سرمایه گذاری توسط اداره امور صندوق های سرمایه گذاری دپارتمان مدیریت نظارت بر نهادهای مالی که زیر مجموعه معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار است، صادر می شود. شرایط و مدارک و فرآیند ۴ گانه صدور مجوز صندوق سرمایه گذاری در …