مجوز رسانه

مجوز رسانه

شرایط و مدارک دریافت مجوز رسانه چاپی و الکترونیکی در ایران مجوز رسانه برای فعالیت های رسانه ای چاپی و دیجیتالی و تاسیس خبرگزاری در کشور الزامی است. البته اکنون که فعالیت های رسانه ای، وارد فضای دیجیتالی نیز شده است، اخذ مجوز برای فعالیت رسانه های دیجیتالی نیز الزامی شده است. مرکز رسانه های …