ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری

چگونگی ثبت شرکت پیمانکاری پیمانکاران مجموعه های حقیقی یا حقوقی هستند که مسئولیت اموری همچون تهیه ، حمل ، نصب و اجرا را برعهده می گیرند. و بر این اساس با افراد حقیقی یا حقوقی قرارداد پیمانکاری میبندند. برای این شرکتها رتبه بندی بخصوصی در نظر گرفته شده است . این رتبه بندی بر اساس …