لزوم جایگاه ثبت علامت تجاری در کسب و کار

لزوم جایگاه ثبت علامت تجاری در کسب و کار

یک کسب و کار، بدونِ علامتِ تجاریِ خود در حقیقت هیچ موجودیتی ندارد. چه کسی محصول یا خدمتِ ارائه شده شرکتِ شما را که بدونِ هیچ نشانه، علامت و لوگویِ تجاریِ حرفه ای در حالِ فعالیت است را تا ابد به ذهن میسپارد ؟! پس به لزوم جایگاه ثبت علامت تجاری در کسب و کار …