افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

ترتیب طرح افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده طرح افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده ، به پیشنهاد هیئت مدیره به عمل می آید. پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه شرکت باید متضمن نکات آتی الذکر باشد : ۱- توجیه لزوم افزایش سرمایه ۲- شامل گزارشی درباره امور شرکت از …