مجوز آژانس هواپیمایی

مجوز آژانس هواپیمایی

شرایط و مدارک دریافت مجوز آژانس هواپیمایی بند الف و ب و ج مجوز آژانس هواپیمایی فقط به شرکت یا موسسه یا به طور کلی، شخصیت حقوقی اعطا نمی شود و شخص حقیقی نیز می تواند نسبت به دریافت مجوز آژانس هواپیمایی اقدام کند. شرایط و مدارک و فرآیند دریافت مجوز آژانس هواپیمایی در این …