ثبت شرکت سهامی خاص

 ثبت شرکت سهامی خاص

نحوه ثبت شرکت سهامی خاص   شرکت سهامی خاص شرکت بازرگانی است که بین سه نفر یا بیشتر که معمولاَ از دوستان و آشنایان یکدیگر می باشند تشکیل شده که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط بنیانگذاران تامین می گردد و سرمایه آن به سهام تقسیم می شود  و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ …