ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

همه چیز درباره ثبت شرکت تضامنی شرکت تضامنی شرکتی است که هر یک از شرکا دقیقا به یک میزانِ مساوی در جبران خسارات و پرداختِ بدهی ها شریک هستند ( صرف نظر از میزانِ سهامشان در شرکت ). یعنی در شرکتی که برای مثال ۴ نفر باهم هم پیمان هستند و شراکت دارند، طلبکاران در …