ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری

چگونگی ثبت شرکت پیمانکاری پیمانکاران مجموعه های حقیقی یا حقوقی هستند که مسئولیت اموری همچون تهیه ، حمل ، نصب و اجرا را برعهده می گیرند. و بر این اساس با افراد حقیقی یا حقوقی قرارداد پیمانکاری میبندند. برای این شرکتها رتبه بندی بخصوصی در نظر گرفته شده است . این رتبه بندی بر اساس …


رتبه بندی

رتبه بندی

رتبه بندی شرکت چیست؟ یکی از مهمترین اقداماتی که هر شرکتی پس از ثبت شرکت باید انجام دهد ، اخذ رتبه  است. رتبه بندی در واقع یک نوع معیار مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران  در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می‎باشد. برای اجرای هر پروژه باید توان شرکتهای دارنده …