انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت تعریف انحلال شرکت : در صورتی که شرکت ورشکسته شود ، مواقعی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده ، انجام داده و انجام آن غیر ممکن می شود. در مواقعی که شرکت برای تاریخ مشخص و معینی تشکیل شده و آن مدت به اتمام رسیده باشد. در هر زمان که …