مجوز مدرسه غیرانتفاعی

مجوز مدرسه غیرانتفاعی

شرایط و مدارک تاسیس مدرسه غیرانتفاعی (راهنمای اخذ مجوز) مجوز مدرسه غیرانتفاعی برای تاسیس و راه اندازی مدرسه غیرانتفاعی بایستی اخذ شود و مرجع صدور مجوز نیز وزارت آموزش و پرورش است. بیش از ۱۰ درصد کل دانش آموزان ایرانی در مدارس غیرانتفاعی ۳۱ استان کشور مشغول به تحصیل هستند. ایران، قریب به ۱۷ هزار …