اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس جواز تاسیس مجوزی است كه پس از احراز شرايط لازم بر اساس اين دستورالعمل به منظور سرمايه گذاری در انجام فعاليت صنعتی به نام متقاضی از سوی وزارت صنايع و معادن صادر می گردد .