ثبت موسسه حسابرسی

ثبت موسسه حسابرسی

راهنمای ثبت موسسه حسابرسی در ایران                         ثبت موسسه حسابرسی در ایران نیازمند رعایت شرایط عمومی و اختصاصی و هم چنین ارائه مدارکی است که در اختیار مرجع صدور مجوز ثبت موسسه قرار می گیرد. برای ثبت موسسه حسابرسی بایستی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور …