ثبت مالکیت معنوی

ثبت مالکیت معنوی

تعریف مالکیت معنوی مالکیت فکری یا معنوی مربوط به ابدعات و دستاوردهای ذهنی است که از تراوشات ذهنی فرد با استفاده از قدرت فکر و ذهن نشات می گیرد و به منصه ظهور می رسد. دارایی های فکری شامل دو دسته مهم مالکیت صنعتی که شامل پتنت ها ، نشان‌های تجاری، طراحی‌های صنعتی و نشان‌های …