ثبت شرکت خدمات کشاورزی

ثبت شرکت خدمات کشاورزی

ثبت شرکت خدمات کشاورزی (شرایط-مدارک و هزینه ها) ثبت شرکت خدمات کشاورزی دارای شرایط و مراحلی است که متقاضی بایستی مدارک لازم را نیز برای ثبت این شرکت ها ارائه کند. ثبت شرکت خدمات کشاورزی نیازمند مجوز خاصی نیست اما با قید موضوعات خاص در اساسنامه، دریافت مجوز از مرجع قانونی الزامی است. برای ارائه …