ثبت سازمان مردم نهاد

ثبت سازمان مردم نهاد

ثبت سازمان مردم نهاد ثبت سازمان مردم نهاد به نوعی سازمان هایی مردمی هستند که گاها جنبش و یا گروه و جمعیت نیز نامیده می شوند و هدف اصلی تشکیل این سازمان ها یا نهاد ها رسیدگی به خواسته ها و نیازهای مردمی بخصوص در قبال دولت می باشد. سازمان مردم نهاد که به نام …