شرکت های نسبی

شرکت های نسبی

آنچه درباره ثبت شرکت نسبی باید بدانیم شرکت نسبی در واقع یک تشکل حقیقی است که به منظور ایجاد و تاسیس آن طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارا ایران، بایستی حداقل ۲ شریک حضور داشته باشند. مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه ای است که وارد بنگاه می کنند. به همین خاطر شرکت نسبی اطلاق می شود. …