تاسیس شرکت

تاسیس شرکت

شرایط تاسیس شرکت شرکت ها استعدادِ آن را دارند که صاحبانِ خود را انتخاب کنند. آن ها با توجه به قابلیت هایشان تصمیم می گیرند که یک صاحبِ حقیقی آن ها را تاسیس کند یا مالکی که شخصیتِ حقوقی داشته باشد. شرکت ها و موسسات آن قدر انواعِ مختلفی برای تاسیس شدن دارند که حسابی …