تاسیس سفره خانه

تاسیس سفره خانه

مجوز تاسیس سفره خانه مجوز تاسیس سفره خانه به هر فردی که احساس کند دست پختِ خوبی دارد تعلق نمی گیرد! اتحادیه سفره خانه داران و قهوه خانه داران در ایران، سطحی و بیهوده به هر فردی این جوازِ مقدس را اعطا نمی کنند. باید شرایط و قابلیت های شما در زمینه های مدِ نظرشان …