ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی چیست ؟ ثبت شرکت تعاونی :: به چه شرکتهایی تعاونی می گویند؟ شرکت تعاونی، شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری آن ها با رعایت قانون …