نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت

درباره نقل و انتقال سهام شرکت شرکتهای سهامی شرکتهایی هستند که حداقل از ۳ نفر تشکیل می شوند. و در آن سرمایه شرکت به سهام مساوی تقسیم می گردد. و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. ورقه سهم ، نشان دهنده هر سهم است. و سند قابل معامله ای است که …