موسسات و تشکیلات غیرتجاری

موسسات و تشکیلات غیرتجاری

همه چیز درباره موسسات و تشکیلات غیر تجاری موسسات و تشکیلات غیر تجاری در ایران، تعریف مشخصی در قانون تجارت دارد. مسئول ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجاری در ایران، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه است. در واقع مسئول ثبت شرکت ها و موسسات در …