استاندارد جایگاه سوخت

استاندارد جایگاه سوخت

همه چیز درباره شرایط دریافت استاندارد جایگاه سوخت در کشور استاندارد جایگاه سوخت از هر نوع در ایران، برای بهره برداری تاسیسات عرضه سوخت دولتی یا خصوصی الزامی است. الزاماتی که استاندارد برای طراحی و ساخت و بهره برداری از یک جایگاه قانونی و ایمن ارائه کرده، در این گفتار هلدینگ ملاصدرا معرفی شده است. …