ایزو رضایتمندی مشتری

ایزو رضایتمندی مشتری

آشنایی با سری ایزو رضایتمندی مشتری انواع سری استانداردهای معروف در رابطه با رضایتمندی مشتریان ۴ مورد زیر است : ایزو ۱۰۰۰۱ ایزو ۱۰۰۰۲ مدیریت شکایات مشتریان ایزو ۱۰۰۰۳ ایزو ۱۰۰۰۴ اندازه گیری و پایش رضایت این ۴ استاندارد از معروفترین ایزوهای سنجش رضایت مشتریان هستند . در مقالات گذشته درباره اخذ گواهینامه ایزو و …