مجوز نشر دیجیتال

مجوز نشر دیجیتال

شرایط و مدارک ثبت نام و اخذ مجوز نشر دیجیتال حقیقی و حقوقی اخذ مجوز نشر دیجیتال برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضیان فعالیت قانونی و بهره مندی از فواید استفاده از این گواهی دولتی، الزامی است. مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و نه وزارت ارتباطات، مسئول دریافت و صدور این پروانه است. دارندگان، …