مشاوره رایگان :

جهت مشاوره رایگان امور ثبتی و حقوقی خود فقط کافیست شماره تلفن خود را برای ما ارسال نمائید، تا کارشناسان و وکلای مجرب ما در کمتر از ۶۰ ثانیه با شما تماس بگیرند .

تماس آنی

نمونه نام شرکت

چند نمونه نام شرکت برای آشنایی بیشترِ شما !

دیدنِ نمونه نام شرکت میتواند دستِ شما را برای انتخابِ بهتر باز بگذارد و در حقیقت به شما ایده بدهد. ما در ادامه شما را با چند نمونه نام شرکت که انتخابِ آن ها از لحاظِ قانونی ایرادی ندارد آشنا می کنیم.

 

1آیتینبه وجود آمدن31داتیسسردار داریوش61رامششادی و سرور
2آرشامبسیار نیرومند32دهازیرک62رانیزن حاکم هندوان
3آروننیک صفت33دایازر سرخ ، طلا63رایکامطلوب،معشوق
4آروندفر و شکوه34دایانقلعه ،دژ64رخشانفروزان
5آرادنام فرشته ای35درنیکامروارید با ارزش65رزمیننام قدیمی زرتشتی
6آریازراهنما و رهبر36پانیکخوش قدم66رزینباوقار محکم
7آزماآزموده37سهاستاره67رسابلند
8آساناآسان و بی زحمت38سپنتا مقدس68روبیناز فرزندان یعقوب
9آوشمانند آب39سپند مهرنامی قدیمی69سکاقومی از نژاد آریایی
10اروینتجربه40سامهسوگند،عهد و پیمان70گُشتابهشت
11اریسانام گل41سپهرآسمان71دهازیرک
12آوامرنگ42سپیدانقلعه ساخت جمشید72داشاعطا و بخشش
13آویسامانند آب43ساتیدانام کوهی73هاتوراز الهه های مصر
14آندیادختر پاک،فرشته44سروشپیروی از حق74هارد روز25 ماه شمسی
15آپاداناقصر پادشاه هخامنش45سیمیننقره فام75هاله حلقه ماه
16آژندگِل و لای46سورنانوعی ساز76 هامونصحرا
17آسالاساس و پایه47سینداداز مرزبانان پارسی77هژیرشیر
18بهدادبهترین هدیه48روشاروشنی روز78مستورپوشیده
19بهرادنیکی بخش49رویینپهلوان79هورانخورشیدی
20به نگاربهترین چهره50رهاآزاد80هوردادبخشش آفتاب
21باهرزیبا51رهامپهلوان ایرانی81هورمندخورشیدگونه
22پایونآرایش52رهیرونده،مسافر82هوماننیک اندیش
23پایکارفرمانروای ایرانی53راویاشهرت83دریکسکه
24پرنیانحریر چینی54راتینسردار اردشیر دوم84دیناداور
25پرشادملکه ایرانی55راجانجد زرتشت85پارمینتکه های بلور
26پراهاممعرب ابراهیم56رادنوشزن شیرین طبع86آرویجهمیشه سبز
27پرمونزینت و آرایش57راشنوفرشته عدالت87راستینحقیقت
28پویشروان58راشینجویباری با سبزه زار88ماناابدی
29پیشداداولین قانونگذار59رامامعبود در اساطیر هند89پایاپایدار
30ثمینبا ارزش60راماناز خدایان بابل90ساتیداشهرت
91آستیاژشهرت121آذرمن151بهسانیکان
92آذینزینت،آراستن122آذرنگروشن مثل آتش152بهیانتندرست
39تیواناز و کرشمه123آذریاسزیبارو و معطر153برزانشکوه
94یارانیرو124آذرینگرم وسوزان154باسلشجاع
95راهادنام رود125آذرمکارزار155بالانرشد
96رادیسپرگار126آراآراستن156باهرهدرخشان
97آرتاپاک و مقدس127آرالنام دریاچه ای157بایاضروری
98تهورشجاعت(عمید)128آرامهآرام158بدرامآراسته
99رابینمشاور129آرتاناآرامشبخش159بهلینخوش قول
100تکیندلاور،نام آور130آرسنمرد مبارز160بژالجوانه
101برناجوان131آرمیتیفروتنی161پدیدارآشکار
102طهورپاک132آرنیکانیک سرشت162پراریننیکو
103طراوتتازگی133آروشادرخشان163پندارفکر و اندیشه
104تابناکدرخشنده134آرونخوی خوش164پیلتنتنومند
105شایستهبرتر135آریارادشجاع و دلیر165پینارچشمه
106طلیعهپرتو نور136آسالاساس و بنیان166ترنمنغمه
107ونداامید آرزو137آسوشتاب و کوشا167تمیمسرسخت و استوار
108فرازبلندی138آکامسرزمین بلند168تخشاکوشا و سعی کننده
109عروجبالا رفتن139آلتینطلا169تامیلابخشنده
110صعودبالا رفتن140آنوشجاوید170تانسوتمیزی
111سپهرآسمان141آنیلمشهور171تورالجاوید
112افقکناره آسمان142آوین آویساآب زلال172تیوانتوانا
113افلاکعرش آسمان143آی پاراتکه ماه173جریرگویا و جاری

 

114آئینروش144آنیکماه بی همتا174اروندفر و شکوه
115آبتابصاف و زلال145آیدیناروشن175ابرارنیکان
116آبگینهشیشه و بلور146آیلاهاله ی ماه176ارتاپاک و مقدس
117آبینبه رنگ آب147برمندسودمند177اردکامپاکی
118آتیلاشجاع ، نامدار148برینبالا بلندمرتبه178ارزینارزشمند
119آتینموجود شده149بهانخوبی179ارشاندلیر و دلاور
120آدلانجنگجوی پیروز150بهفرشکوهمند180اسنابلندتر عالیتر

 

181اوستاکتاب مقدس211سپنداربردبار و فروتن241آژندگِل و لای
182ایازنسیم212سپیتاسفیدترین242تاوریژنام قدیم تبریز
183اریسزیرک213سوراتوانا243آرایآرا در لغات مرکب
184اسپنتاپاک و مقدس214شایاشایسته244شاربه معنای شهر
185اکسیرکیمیا215شایگانممتاز شایسته245ساوالاندهی در تبریز
186ارشامقدس216شوارحسن وجمال246اسپرساواحد اندازه گیری
187الوانرنگها217شهامچالاک247اسپرلوسکاخ
188الیاریار و یاور218شیدوررخشنده248استاژیرکارآزموده
189حُلمابردباران صبوران219شایلینبی همتا249ایرمانمهمان
191دیانقاضی داور حاکم221طنانبلند آوازه251لبیبخردمند و دانا
192داتامآفریننده222فرهانباشکوه و بزرگ252سیکاسدرخت همیشه سبز
193دادجوخواستار عدالت223فرهورباشکوه253آرنیکاآریایی نیک پندار
194دادفردارنده شکوه224فرابینبلندنظر254فرزاملایق و شایسته
195رَزانباوقار225فراسدلیر و شجاع255فروزروشنی

 

قوانین انتخاب اسم شرکت

نمونه نام شرکت

1 : به عنوان اولین قانون باید بگوئیم که ادره ثبتِ نامِ شرکت ها ، از تائیدِ نام هایی که ریشه در فارسی ندارند جلوگیری می کند. برای مثال یک شرکت که در زمینه طراحی و معماریِ ساختمان ها فعالیت می کند، حقِ انتخابِ نامِ انگلیسی ” رُمانسک ” را برای شرکت خود ندارد. چرا که این واژه تماماً بیگانه است و در زبان انگلیسی معادلِ فارسی دارد.

2 : یکی از زبان های معروفِ دنیا ، زبانِ لاتین است که  در قلبِ کشورِ ایتالیا رواج دارد. یک واژه لاتین می تواند با یک واژه انگلیسی تفاوت داشته باشد.اما برگزیدنِ زبانِ لاتین به هر نحو و شیوه ای در انتخاب نام شرکت ممنون است.

3 : مسئولینِ تائیدِ نام شرکت ها بر این باور هستند که شما باید در انتخاب نام شرکت خود خلاقیت به خرج بدهید . در حقیقت باید به شدت از انتخابِ اسامی تکراری و قبلا به ثبت رسیده شده خود داری کنید.

به همین منظور ما به شما سایتی  را معرفی می کنیم که می توانید با مراجعه به آن از تکراری یا جدید بودنِ نامِ انتخابی خود برای شرکت تان اطمینان حاصل کنید. این مهم تنها با سرچِ دامنه www.ilenc.ir محقق می شود.

4 : شما جایز هستید هر گونه اسمِ عَلَم ( خاص ) را برای شرکت خود انتخاب کنید. یعنی اسمی که به یک فرد یا گروه خاص اشاره دارد. برای مثال : سارا ، بردیا ، ایران و …

5 : شما نمی توانید از اعداد به صورت فرمِ ریاضی آن ها استفاده کنید. برای مثال نمی توانید نامِ شرکت خود را “3 دوست” بگذارید. هر عدد به صورت حروف فارسی باید قید شود. برای مثال : “دوازده مردِ خشمگین” .

6 : از انتخابِ نام هایی که تحتِ پوششِ بنیاد شهید و امور ایثار گران هستند خود داری کنید.

7 : شما اجازه ندارید از القاب و نامِ شعرا ، اندیشمندان و مکتشفانِ عصرِ حاضر استفاده کنید. اما به انتخابِ اسامیِ افرادِ مشهوری که در گذشته زندگی می کرده اند ایرادی وارد نمی شود.

برای مثال : ” داروسازی ابن سینا” ، “انتشاراتِ سعدی” ، “کمپانیِ واکسن سازیِ لویی پاستور” و … از القابی هستند که انتخاب آن ها به عنوان نام شرکت جایز است.

8 : لطفا اگر کمپانی شما شراکتی است، از چسباندنِ حروفِ ابتدایی نام های شرکاء به یک دیگر و ساختنِ یک کلمه بی معنی خود داری کنید. چرا که به انتخابِ این گونه نام ها ایراد وارد می شود.

برای مثال : کاظم ، وحید ، بهمن ، یاور و نادر نمی توانند حروفِ ابتدایی نام های خود را به هم چسبانده و نامِ ” کوبین ” را برای شرکت خود انتخاب کنند.

9 : اسم باید حد اقل از 3 کلمه مستقل از هم تشکیل شده باشد. به اصطلاح رایج تر 3 سیلابی باشد. برای مثال : گلابِ نابِ قمصر.

10 : نامِ انتخابی شما نباید به هیچ عنوان با شان و مقدساتِ جمهوری اسلامی ایران در تضاد بوده و منافات داشته باشد.

شروع چت
سلام
چگونه میتوانم کمکتان کنم؟