نمونه نام شرکت


نمونه نام شرکت

چند نمونه نام شرکت برای آشنایی بیشترِ شما !

دیدنِ نمونه نام شرکت میتواند دستِ شما را برای انتخابِ بهتر باز بگذارد و در حقیقت به شما ایده بدهد. ما در ادامه شما را با چند نمونه نام شرکت که انتخابِ آن ها از لحاظِ قانونی ایرادی ندارد آشنا می کنیم.

 

۱آیتینبه وجود آمدن۳۱داتیسسردار داریوش۶۱رامششادی و سرور
۲آرشامبسیار نیرومند۳۲دهازیرک۶۲رانیزن حاکم هندوان
۳آروننیک صفت۳۳دایازر سرخ ، طلا۶۳رایکامطلوب،معشوق
۴آروندفر و شکوه۳۴دایانقلعه ،دژ۶۴رخشانفروزان
۵آرادنام فرشته ای۳۵درنیکامروارید با ارزش۶۵رزمیننام قدیمی زرتشتی
۶آریازراهنما و رهبر۳۶پانیکخوش قدم۶۶رزینباوقار محکم
۷آزماآزموده۳۷سهاستاره۶۷رسابلند
۸آساناآسان و بی زحمت۳۸سپنتا مقدس۶۸روبیناز فرزندان یعقوب
۹آوشمانند آب۳۹سپند مهرنامی قدیمی۶۹سکاقومی از نژاد آریایی
۱۰اروینتجربه۴۰سامهسوگند،عهد و پیمان۷۰گُشتابهشت
۱۱اریسانام گل۴۱سپهرآسمان۷۱دهازیرک
۱۲آوامرنگ۴۲سپیدانقلعه ساخت جمشید۷۲داشاعطا و بخشش
۱۳آویسامانند آب۴۳ساتیدانام کوهی۷۳هاتوراز الهه های مصر
۱۴آندیادختر پاک،فرشته۴۴سروشپیروی از حق۷۴هارد روز۲۵ ماه شمسی
۱۵آپاداناقصر پادشاه هخامنش۴۵سیمیننقره فام۷۵هاله حلقه ماه
۱۶آژندگِل و لای۴۶سورنانوعی ساز۷۶ هامونصحرا
۱۷آسالاساس و پایه۴۷سینداداز مرزبانان پارسی۷۷هژیرشیر
۱۸بهدادبهترین هدیه۴۸روشاروشنی روز۷۸مستورپوشیده
۱۹بهرادنیکی بخش۴۹رویینپهلوان۷۹هورانخورشیدی
۲۰به نگاربهترین چهره۵۰رهاآزاد۸۰هوردادبخشش آفتاب
۲۱باهرزیبا۵۱رهامپهلوان ایرانی۸۱هورمندخورشیدگونه
۲۲پایونآرایش۵۲رهیرونده،مسافر۸۲هوماننیک اندیش
۲۳پایکارفرمانروای ایرانی۵۳راویاشهرت۸۳دریکسکه
۲۴پرنیانحریر چینی۵۴راتینسردار اردشیر دوم۸۴دیناداور
۲۵پرشادملکه ایرانی۵۵راجانجد زرتشت۸۵پارمینتکه های بلور
۲۶پراهاممعرب ابراهیم۵۶رادنوشزن شیرین طبع۸۶آرویجهمیشه سبز
۲۷پرمونزینت و آرایش۵۷راشنوفرشته عدالت۸۷راستینحقیقت
۲۸پویشروان۵۸راشینجویباری با سبزه زار۸۸ماناابدی
۲۹پیشداداولین قانونگذار۵۹رامامعبود در اساطیر هند۸۹پایاپایدار
۳۰ثمینبا ارزش۶۰راماناز خدایان بابل۹۰ساتیداشهرت
۹۱آستیاژشهرت۱۲۱آذرمن۱۵۱بهسانیکان
۹۲آذینزینت،آراستن۱۲۲آذرنگروشن مثل آتش۱۵۲بهیانتندرست
۳۹تیواناز و کرشمه۱۲۳آذریاسزیبارو و معطر۱۵۳برزانشکوه
۹۴یارانیرو۱۲۴آذرینگرم وسوزان۱۵۴باسلشجاع
۹۵راهادنام رود۱۲۵آذرمکارزار۱۵۵بالانرشد
۹۶رادیسپرگار۱۲۶آراآراستن۱۵۶باهرهدرخشان
۹۷آرتاپاک و مقدس۱۲۷آرالنام دریاچه ای۱۵۷بایاضروری
۹۸تهورشجاعت(عمید)۱۲۸آرامهآرام۱۵۸بدرامآراسته
۹۹رابینمشاور۱۲۹آرتاناآرامشبخش۱۵۹بهلینخوش قول
۱۰۰تکیندلاور،نام آور۱۳۰آرسنمرد مبارز۱۶۰بژالجوانه
۱۰۱برناجوان۱۳۱آرمیتیفروتنی۱۶۱پدیدارآشکار
۱۰۲طهورپاک۱۳۲آرنیکانیک سرشت۱۶۲پراریننیکو
۱۰۳طراوتتازگی۱۳۳آروشادرخشان۱۶۳پندارفکر و اندیشه
۱۰۴تابناکدرخشنده۱۳۴آرونخوی خوش۱۶۴پیلتنتنومند
۱۰۵شایستهبرتر۱۳۵آریارادشجاع و دلیر۱۶۵پینارچشمه
۱۰۶طلیعهپرتو نور۱۳۶آسالاساس و بنیان۱۶۶ترنمنغمه
۱۰۷ونداامید آرزو۱۳۷آسوشتاب و کوشا۱۶۷تمیمسرسخت و استوار
۱۰۸فرازبلندی۱۳۸آکامسرزمین بلند۱۶۸تخشاکوشا و سعی کننده
۱۰۹عروجبالا رفتن۱۳۹آلتینطلا۱۶۹تامیلابخشنده
۱۱۰صعودبالا رفتن۱۴۰آنوشجاوید۱۷۰تانسوتمیزی
۱۱۱سپهرآسمان۱۴۱آنیلمشهور۱۷۱تورالجاوید
۱۱۲افقکناره آسمان۱۴۲آوین آویساآب زلال۱۷۲تیوانتوانا
۱۱۳افلاکعرش آسمان۱۴۳آی پاراتکه ماه۱۷۳جریرگویا و جاری

 

 
۱۱۴آئینروش۱۴۴آنیکماه بی همتا۱۷۴اروندفر و شکوه
۱۱۵آبتابصاف و زلال۱۴۵آیدیناروشن۱۷۵ابرارنیکان
۱۱۶آبگینهشیشه و بلور۱۴۶آیلاهاله ی ماه۱۷۶ارتاپاک و مقدس
۱۱۷آبینبه رنگ آب۱۴۷برمندسودمند۱۷۷اردکامپاکی
۱۱۸آتیلاشجاع ، نامدار۱۴۸برینبالا بلندمرتبه۱۷۸ارزینارزشمند
۱۱۹آتینموجود شده۱۴۹بهانخوبی۱۷۹ارشاندلیر و دلاور
۱۲۰آدلانجنگجوی پیروز۱۵۰بهفرشکوهمند۱۸۰اسنابلندتر عالیتر

 

۱۸۱اوستاکتاب مقدس۲۱۱سپنداربردبار و فروتن۲۴۱آژندگِل و لای
۱۸۲ایازنسیم۲۱۲سپیتاسفیدترین۲۴۲تاوریژنام قدیم تبریز
۱۸۳اریسزیرک۲۱۳سوراتوانا۲۴۳آرایآرا در لغات مرکب
۱۸۴اسپنتاپاک و مقدس۲۱۴شایاشایسته۲۴۴شاربه معنای شهر
۱۸۵اکسیرکیمیا۲۱۵شایگانممتاز شایسته۲۴۵ساوالاندهی در تبریز
۱۸۶ارشامقدس۲۱۶شوارحسن وجمال۲۴۶اسپرساواحد اندازه گیری
۱۸۷الوانرنگها۲۱۷شهامچالاک۲۴۷اسپرلوسکاخ
۱۸۸الیاریار و یاور۲۱۸شیدوررخشنده۲۴۸استاژیرکارآزموده
۱۸۹حُلمابردباران صبوران۲۱۹شایلینبی همتا۲۴۹ایرمانمهمان
 
۱۹۱دیانقاضی داور حاکم۲۲۱طنانبلند آوازه۲۵۱لبیبخردمند و دانا
۱۹۲داتامآفریننده۲۲۲فرهانباشکوه و بزرگ۲۵۲سیکاسدرخت همیشه سبز
۱۹۳دادجوخواستار عدالت۲۲۳فرهورباشکوه۲۵۳آرنیکاآریایی نیک پندار
۱۹۴دادفردارنده شکوه۲۲۴فرابینبلندنظر۲۵۴فرزاملایق و شایسته
۱۹۵رَزانباوقار۲۲۵فراسدلیر و شجاع۲۵۵فروزروشنی

 

قوانین انتخاب اسم شرکت

قوانین مربوط به نام گذاری شرکت ها

۱ : به عنوان اولین قانون باید بگوئیم که ادره ثبتِ نامِ شرکت ها ، از تائیدِ نام هایی که ریشه در فارسی ندارند جلوگیری می کند. برای مثال یک شرکت که در زمینه طراحی و معماریِ ساختمان ها فعالیت می کند، حقِ انتخابِ نامِ انگلیسی ” رُمانسک ” را برای شرکت خود ندارد. چرا که این واژه تماماً بیگانه است و در زبان انگلیسی معادلِ فارسی دارد.

۲ : یکی از زبان های معروفِ دنیا ، زبانِ لاتین است که  در قلبِ کشورِ ایتالیا رواج دارد. یک واژه لاتین می تواند با یک واژه انگلیسی تفاوت داشته باشد.اما برگزیدنِ زبانِ لاتین به هر نحو و شیوه ای در انتخاب نام شرکت ممنون است.

۳ : مسئولینِ تائیدِ نام شرکت ها بر این باور هستند که شما باید در انتخاب نام شرکت خود خلاقیت به خرج بدهید . در حقیقت باید به شدت از انتخابِ اسامی تکراری و قبلا به ثبت رسیده شده خود داری کنید.

به همین منظور ما به شما سایتی  را معرفی می کنیم که می توانید با مراجعه به آن از تکراری یا جدید بودنِ نامِ انتخابی خود برای شرکت تان اطمینان حاصل کنید. این مهم تنها با سرچِ دامنه www.ilenc.ir محقق می شود.

۴ : شما جایز هستید هر گونه اسمِ عَلَم ( خاص ) را برای شرکت خود انتخاب کنید. یعنی اسمی که به یک فرد یا گروه خاص اشاره دارد. برای مثال : سارا ، بردیا ، ایران و …

۵ : شما نمی توانید از اعداد به صورت فرمِ ریاضی آن ها استفاده کنید. برای مثال نمی توانید نامِ شرکت خود را “۳ دوست” بگذارید. هر عدد به صورت حروف فارسی باید قید شود. برای مثال : “دوازده مردِ خشمگین” .

۶ : از انتخابِ نام هایی که تحتِ پوششِ بنیاد شهید و امور ایثار گران هستند خود داری کنید.

۷ : شما اجازه ندارید از القاب و نامِ شعرا ، اندیشمندان و مکتشفانِ عصرِ حاضر استفاده کنید. اما به انتخابِ اسامیِ افرادِ مشهوری که در گذشته زندگی می کرده اند ایرادی وارد نمی شود.

برای مثال : ” داروسازی ابن سینا” ، “انتشاراتِ سعدی” ، “کمپانیِ واکسن سازیِ لویی پاستور” و … از القابی هستند که انتخاب آن ها به عنوان نام شرکت جایز است.

۸ : لطفا اگر کمپانی شما شراکتی است، از چسباندنِ حروفِ ابتدایی نام های شرکاء به یک دیگر و ساختنِ یک کلمه بی معنی خود داری کنید. چرا که به انتخابِ این گونه نام ها ایراد وارد می شود.

برای مثال : کاظم ، وحید ، بهمن ، یاور و نادر نمی توانند حروفِ ابتدایی نام های خود را به هم چسبانده و نامِ ” کوبین ” را برای شرکت خود انتخاب کنند.

۹ : اسم باید حد اقل از ۳ کلمه مستقل از هم تشکیل شده باشد. به اصطلاح رایج تر ۳ سیلابی باشد. برای مثال : گلابِ نابِ قمصر.

۱۰ : نامِ انتخابی شما نباید به هیچ عنوان با شان و مقدساتِ جمهوری اسلامی ایران در تضاد بوده و منافات داشته باشد.

Rate this post