مشاوره رایگان :

جهت مشاوره رایگان امور ثبتی و حقوقی خود فقط کافیست شماره تلفن خود را برای ما ارسال نمائید، تا کارشناسان و وکلای مجرب ما در کمتر از ۶۰ ثانیه با شما تماس بگیرند .

تماس آنی

ثبت موسسه

ثبت موسسه

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشكیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

تقسیم بندی مؤسسات غیر تجاری بسته اهدافشان:

موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.
موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.
حداقل شركا موسسات فوق نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید تهران دراداره ثبت شركتها و شهرستانها دردایره ثبت شركت های اداره ثبت مركز اصلی موسسه ثبت برسند و جهت آن كلیه اقدامات تاسیس شركتها همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت شرکت تشكیل و موسسات غیر تجاری كه سال 1337 تصویب رسیده است ضروری می باشد. جهت ثبت تشكیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه همراه ضمائم لازم دو نسخه كه دارای تاریخ وامضا بوده الزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وكالتنامه ( صورت تقاضا توسط وكیل).

گواهی شده تصدیق كشوری كه موسسه آنجا ثبت رسیده همراه ترجمه مصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حق الثبت و فتوكپی شناسنامه شركا می باشد. صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارك تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد. اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شركت با مسئولیت محدود باشد و آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره كننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود.

ثبت موسسه :

مزبور دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد كه هر كدام دارای وظایفی هستند. هیئت مدیره موسسه می تواند مجمع عمومی عادی از بین شركا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. جلسات هیئت با حضور اكثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود. صورتی كه تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاكی از تصدیق ثبت تقاضا كننده داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.

مطلبی درباره انحلال و تصفیه ثبت موسسه غیر تجاری:

انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا موجب حكم دادگاه باشد . چنانچه انحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد ودر صورتی كه متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده هنگام انحلال یك نفر را عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید. اگر انحلال موجب حكم دادگاه باشد امر تصفیه عهده متصدی تصفیه مقرر اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال یك نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.

مراحل ثبت موسسه :

پس از وصول و ارائه مجوز لازم ( رابطه با موضوع موسسه)ممیز ثبت شرکتها بشرط عدم وجود نقص مدارک، متقاضی را جهت پرداختی حق الثبت حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه سرمایه موسسه و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت بانک ملی ایران هدایت و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فیش پرداختی حسابداری ، حسابدار اقدام ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می کند و ممیز مربوط دستور ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شرکتها مراجعه می نماید .

سلسله مراتب ثبت موسسه غیر تجاری:

کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا.
کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا .
تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا.
چند نام انتخاب و مسئول تغیین نام اداره ثبت شرکتها ارادئه گردد(توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته و ثانیا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهای خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی، گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید .
ثبت موسسه : پس از تعیین نام قسمت ارجاع ادایه ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد عند اللزوم مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می شود.

مدارک ثبت موسسه کدامند
مدارک ثبت موسسه

مدارک ثبت موسسه :

در قسمت ثبت شرکتها پیش نویس آگهی تاسیس تهیه شده پس از امضای رئیس اداره ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوط ، متقاضی مجددا قسمت ثبت شرکتها مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر(اصالتا یا وکالتا)امضا اخذ می نماید و سپس یک نسخه از مدارک (اساسنامه ، صورتجلسه ، تقا ضانامه)که ممهور مهر اداره ثبت شرکتها می باشد متقاضی تسلیم می گردد و متقاضی دبیر خانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل داده، یک برگ آگهی تایپ شده را اداره کل دفتر روابط عمویم و امور بین الملل(قسمت دایره آگهی ها )برده و پس از تعیین مبلغ جهت درج روزنامه کثیر الانتشار بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده دبیرخانه مراجعه می کند . ثبت موسسه : پس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکتها این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی متقاضی تحویل می گردد . یک نسخه جهت درج روزنامه رسمی جمهوری اسلامی (واقع خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر)ونسخه دیگر همراه فیش پرداختی قسمت دایره آگهی ها جهت درج روزنامه کثیر الانتشار داده می شود. این مرحله کار ثبت موسسه پایان یافته است .
برای ثبت مؤسسات غیر تجاری نیاز چه مداركی می‌باشد؟

اخذ دو نسخه تقاضا نامه  ثبت موسسه  از اداره ثبت شرکتها و تکمیل و امضا توسط شرکا (بر طبق پیوست)
تنظیم اساسنامه حداقل 2 جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا یا اعضا (بشرح نمونه پیشنهادی پیوست این راهنما)
تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل 2 نسخه (بشرح نمونه)
فتوکپی شناسنامه شرکا.
اخذ مجوز رابطه با موضوع موسسه صورت لزوم.
تذکر 1- حداقل وجود دو نفر شریک موسسه الزامی است .
تذکر 2- قید سرمایه هر میزان موسسه مجاز می باشد .
تذکر 3- امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است.

ثبت موسسه آموزشی

ثبت موسسه آموزشی

باید بدانید که ثبت موسسه آموزشی  از انواع غیر تجاری محسوب می شوند،که هیچگونه دخالتی در تجارت ندارند.

ثبت موسسه اموزشی به دو قسمت تقسیم می شوند گروه اول افرادی که قصد اصلی آن ها از تاسیس موسسات این است که سود به دست آمده برایشان مهم نیست و ان را بین خود تقسیم نمی کنند ولی در گروه دوم قصد اصلی آن ها از تاسیس موسسات این است که سود به دست آمده برایشان مهم است و در پایان بین خود تقسیم می کنند.

تفاوت شرکت های تجاری با غیر تجاری

شرکت ها به دو دسته تجاری و غیرتجاری تقسیم می شوند که شرکت تجاری بدست آوردن سود از طریق تجارت در بازارها می باشد ولی موسسات اینگونه نمی باشد و بیشتر به شرکت های غیرتجاری نزدیک می باشند.

امروزه افراد برای گذراندن زندگی و همچنین پیشرفت تکنولوژی نیاز به کسب علم و دانش دارند و پیگیر موسسات آموزشی فراوانی برای افزایش سطح علمی خود هستند بنابراین موسسات آموزشی مورد توجه خاصی از عموم میباشد.

افرادی که برای شروع کسب و کار خود اقدام به ثبت موسسه آموزشی می کنند اطلاعات کافی برای انجام ثبت موسسه بطور قانونی و در کمترین زمان را ندارند بنابراین این مقاله به افراد کمک می کنند که با این اموربیشتر آشنا شوند.

موسسات را به سه دسته طبقه بندی کرده اند که این سه دسته به شرح زیر می باشد:

موسساتی که از لحاظ نوع فعالیتشان طبقه بندی می شوند.

موسساتی که از لحاظ مالکیتشان طبقه بندی می شوند مانند موسسات قسمت تعاونی، خصوصی و دولتی موسساتی که از لحاظ نوع هدف فعالیتشان طبقه بندی می شوند.

موسسات آموزشی می توانند از موضوعات زیر برای فعالیت

خود استفاده نمایند و موظفند که برای شروع اینگونه فعالیت اقدام به مجوز نمایند.

مجوز ثبت موسسه آموزشی
مجوز ثبت موسسه آموزشی

مجوز ثبت موسسه آموزشی

برای ثبت موسسه آموزشی مانند دیگر موسسات، اخذ مجوز الزامی می باشد که این مجوز را بنیادهای وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم و تحقیقات و سازمان آموزش و پرورش صادر می کنند.
متقاضیانی که به ثبت موسسه آموزشی پرداخته اند برای جذب شاگرد ابتدا باید با آموزش و پرورش هماهنگ کنند و برای شاگردهای بزرگسال می توان از طریق آگهی تبلیغاتی اقدام کنند.

مراحل صدور مجوز ثبت موسسه آموزشی

ابتدا باید مجوز مربوطه را از طریق واحد آموزشی فرهنگی و هنری اداره کل دریافت کنید.
واحد های آموزشی برای اجرای دوره های مهارتی باید در خواست کتبی خود را در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند.

متقاضیان باید مدارک نامبرده را به اداره مربوطه تحویل دهند.

متقاضیان برای تمدید باید گزارش پایان دوره را به اداره مربوطه ارسال کنند و پس از تایید به اداره کل آموزش های هنری و فرهنگی ارسال می شود.

علاوه بر مدارک باید نام های انتخابی برای موسسه را تحویل دهند تا مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.

مسئول آموزش باید دفترچه قوانین، عناوین درسی و دستورالعمل ها را به متقاضیان تحویل دهد.
ثبت موسسه آموزشی نیازمند به تمدید مجدد می باشد که متقاضیان موظفند گزارش پایانی خود را به اداره مربوطه ارائه دهند تا پس از بررسی نتیجه گفته شده کتبا به واحد آموزش های فرهنگی و هنری اداره کل ارسال شود

مدارک مورد نظر برای ثبت موسسه آموزشی به شرح زیر می باشد:

-تحویل فرم مربوط به مشخصات متقاضی
-کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا
-کپی کارت پایان خدمت برای آقایان
-کپی پروانه تاسیس موسسه آموزشی
-ارائه تاییدیه برای مکان مورد نظر
-ارائه تعهد نامه
-کپی از سند و اجاره نامه مکان مورد نظر
-کپی اساسنامه موسسه آموزشی (حداقل دو نسخه)
-کپی مجوز برای تاسیس هنرستان های غیر دولتی
-کپی روزنامه رسمی (با توجه به آخرین تغییراتی که انجام شده)
-گرفتن تقاضانامه برای ثبت موسسه به همراه امضا شریکان
-ارائه دو جلد صورتجلسه مجمع موسسین
-اخذ تاییدیه نوسازی برای هنرستان های غیر دولتی
-کپی پروانه تاسیس

سازمان ثبت شرکت ها

ثبت ملاصدرا  مرحله  به مرحله  با شماست. هلدینگ ملاصدرا با 30 سال سابقه موفق در ارائه خدمات ثبتی و حقوقی به فعالان کسب و کار 31 استان کشور، آماده ارائه همه نوع خدمات ثبت شرکت و تغییرات، ثبت برند، ثبت اختراع، اخذ هر گونه مجوز صنفی، استاندارد و گواهینامه ملی و بین المللی و اخذ نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور است.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان مجرب ما تماس بگیرید

ثبت موسسه | ثبت ملاصدرا