مشاوره رایگان :

جهت مشاوره رایگان امور ثبتی و حقوقی خود فقط کافیست شماره تلفن خود را برای ما ارسال نمائید، تا کارشناسان و وکلای مجرب ما در کمتر از ۶۰ ثانیه با شما تماس بگیرند .

تماس آنی

ثبت شعبه یا نمایندگی

ثبت شعبه یا نمایندگی

• تعریف شعبه شرکت خارجی :

بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی ( مادر) است که مستقیماَ به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند.

• مسئولیت شرکت خارجی :

فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.

• تعریف نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی :

نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است.

• مسئولیت نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی :

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.

• اداره امور نمایندگی :

اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آین نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

• شرکت های مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران :

به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شرکت هایی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند (یعنی بر اساس قوانین و مقررات کشور متبوع خود تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی ثبت شده هستند) می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه هایی که ذکر خواهد شد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند.

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی‌

ماده 1 ـ شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانون شناخته می‌شوند،مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع‌ ، می‌توانند برای فعالیت در ایران در زمینه‌های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی‌خود اقدام نمایند

1 ـ ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی‌.

2 ـ انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می‌شود.

3 ـ بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران‌.

4 ـ همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث‌.

5 ـ افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران‌.

6 ـ ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فن آوری‌.

7 ـ انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاههای دولتی که به طور قانونی مجاز به صدورمجوز هستند، صادر می‌گردد، از قبیل ارایه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل بیمه و بازرسی‌ کالا ، بانکی ‌، بازاریابی و غیره‌

ماده 2 ـ شعبه شرکت خارجی‌، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل‌، انجام می‌دهد. فعالیت شعبه در محل‌، تحت نام و با مسؤولیت‌ شرکت اصلی خواهد بود.

ماده 3 ـ شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به‌همراه درخواست کتبی به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعت ارایه نمایند

1 ـ اساسنامه شرکت‌، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط‌.

2 ـ آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت‌.

3 ـ گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت‌شعبه در ایران‌، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه‌، برآورد نیروی انسانی ایرانی‌و خارجی مورد نیاز، و نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه‌.

ماده 4 ـ نماینده شرکت خارجی‌، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرار داد نمایندگی‌، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل برعهده گرفته ‌است‌. نمایندگی شرکت خارجی‌، نسبت به فعالیتهایی که تحت نمایندگی شرکت طرف ‌نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد، مسؤولیت خواهد داشت‌.

ماده 5 ـ اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی ‌در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه‌ درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند

1 ـ تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4) این آیین نامه‌.

2 ـ مدارک شناسایی شخص متقاضی‌، برای اشخاص حقیقی‌، تصویر شناسنامه و نشانی ‌اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی‌، اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات‌ ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط‌.

3 ـ ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی‌، در زمینه امور پیش بینی شده در قراردادنمایندگی‌.

4ـ اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی‌، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزدمراجع ذی ربط‌.

5 ـ گزارش فعالیتهای شرکت خارجی و طرف نمایندگی‌، و تبیین دلایل و ضرورت اخذنمایندگی‌.

6 ـ آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی‌.

7 ـ معرفی وزارتخانه ذی ربط‌.

ماده 6 ـ اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی صلاح لغو می‌شود مکلفند، درمهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی‌، نسبت به انحلال شعبه یانمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره ـ شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید می‌شود، (6) ماه مهلت دارند تا نسبت به‌انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

ماده 7 ـ شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت‌می‌پردازند موظفند، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارایه نمایند.

ماده 8 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یانمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت (4) ماه پس ازپایان سال مالی به دستگاههای ذی ربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه ‌اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی ‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372 ـ اعلام نشده است‌، توسط سازمان حسابرسی ‌و مؤسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذی ربط‌، که شرکای آن افراد حقیقی تأیید شده توسط‌ اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می‌گیرد.

ماده 9 ـ اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه‌، باید توسط یک یا چندشخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده 10 ـ به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت‌ آنها، شرکتهای خارجی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه‌، در ایران‌، از طریق شعبه یانمایندگی خود فعالیت می‌کرده‌اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد (3) و (5) این آیین‌نامه را به دستگاههای ذی ربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

• اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی :

 در صورتی که شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشند.
بایستی ترجمه فارسی اسناد و مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید.
1- پرداخت مبلغ 40.000 ریال به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام.
2- تکمیل فرم تعیین نام
3- آخرین گزارش مالی شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
4- تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
5- کپی  مصدق اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تاسیس و آخرین تغیرات ثبت شده در مراجع ذیربط
6- تصدیق ثبت شرکت خارجی
7- مدارک شناسایی شخص متقاضی.برای اشخاص حقیقی : تصویر مصدق شناسنامه و کاذت ملی و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی: اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط
8- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی
9- اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی (از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.)
10- آدرش محل سکونت نماینده و محل نمایندگی
11- ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
12- گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
13- ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط ( در صورتی که قرارداد با دستگه مربوطه منعقد شده باشد.)
14- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد.پس از تایید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شرکت ها) و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

شروع چت
سلام
چگونه میتوانم کمکتان کنم؟