ثبت شرکت خارجی


ثبت-شرکت-خارجی

 ثبت شرکت خارجی

 

ثبت شرکت خارجی  :: تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل نیست.اگر ثبت شرکت خارجی در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها درکشور ایران باشد، ایرانی و سایر شرکت ها خارجی می باشد. البته هر گاه شرکت در خارج از ایران  تشکیل شود ، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است.

به موجب ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها ، برای کسی که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته و شرکت بتواند در ایران تبادل به امور تجاری کند ، باید در کشور اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق باعث می شود که از دید قانون ایران ، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.لذا،شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده باشند ، دارای شخصیت حقوقی باشند.

 

مدارک برای ثبت شرکت خارجی در ایران

 

اظهارنامه ثبت شرکت :

این اظهارنامه باید به صورت فارسی ثبت شده باشد و دارای بندهایی باشد که در مقاله طریقه ثبت شرکت های خارجی، طریقه نوشتن اظهارنامه به طور کامل بیان شده باشد.

برگه ای مصدق از اساسنامه شرکت:

نسخه ای مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران(درصورتی که شرکت خارجی در ایران دارای چند نماینده مستقل باشد، باید نسخه ای مصدق از اختیارنامه تمام آن ها تهیه شود)

 

 اظهارنامه ی ثبت باید به فارسی نوشته شده دارای نکات ذیل باشد 

-نام کامل شرکت
-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
-تابعیت شرکت
-مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
-آخرین بیلان شرکت مشروط به اینکه قوانین خارجه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعهد کرده باشد.
-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند
شعب آن در کدامیک از نقاط ایران موجود است.
-نماینده ی عمده ی شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده ی مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند
-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.
-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتیکه بیان مزبور مطابق فقره ی ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ی ثبت شرکت ها بدهد.

 

نکات مهم

شرکت خارجی باید قرارداد یا مجوز قانونی با یکی از سازمان های دولتی یا وزارت خانه ها داشته باشد و شرایط عملیات آن بیان شده باشد.

ثبت شعبه شرکت خارجی ، نماینده یا وکیل قانونی شرکت خارجی برای ثبت شعبه یا ثبت نمایندگی شرکت خارجی

 (ثبت نمایندگی خارجی) پس از تهیه مدارک مربوطه ذیل اقدام کنید با در دست داشتن اسناد و مدارک به ثبت شرکت ملاصدرا (ثبت نمایندگی خارجی) مراجعه و نام شرکت خارجی توسط مسئول تعیین نامدر صورت رعایت کلیه موارد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تائید قرار می گیرد.

تذکر:

لازم به ذکر است که نام اخذ شده کاملا شبیه نام کامل شرکت خارجی با  قید شعبه یا نمایندگی باشد و از ترجمه نام یا اختصار آن اکیدا خودداری شود.

پس از مشخص کردن نام مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره ثبت شرکت ها تحویل می گردد تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد.

در واحد پذیرش اداره ثبت شرکتها  رسیدی که در آن تاریخ مراجعه مشخص شده اخذ  می گردد.

در تاریخ مشخص شده با ارایه اصل رسید  به قسمت اعلام نتیجه جهت مطابقت  و تائید صحت اطلاعات درج شده در سیستم  و تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می کند.

در مرحله کارشناسی ، پس از ممیزی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز  از مراجع  ذیربط  در خصوص موضوع فعالیت  و نداشتن ایرادات دیگر  نسبت به  تهیه پیش نویس آگهی تاسیس اقدام می گردد..

در صورتی که ثبت موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد  ، نامۀ استعلام آن صادر می شود.

پس از تهیه پیش نویس ، متقاضی می بایست  نسبت به پرداخت کلیه حقوق ثبتی که در ذیل پیش نویس مشخص می شود ،  از طریق  بانک   یا   دستگاه POS  مستقر در اداره  و یا از طریق سایر شعب بانک ملی ایران به  حساب های مربوطه اقدام نماید

متقاضی پس از پرداخت هزینه ها نسبت به اخذ امضا رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید.

مفاد پیش نویس آگهی تائید شده جهت تکمیل امضا و گواهی  ” ثبت با سند برابر است ” در دفتر ثبت  شرکت ها  ثبت گردیده و نسبت به  اعطای  شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می گردد.

متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام نموده و  نسخه اصلی  آن را  به نمایندۀ روزنامه رسمی مستقر در اداره جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رونوشت برابر با اصل آن  تحویل می دهد.

یک نسخه از آگهی تأسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و رسید اخذ می شود.

 

اداره ثبت شرکتها